Para Shooting World Championship Sydney 2019 vom 9. – 19. Oktober 2019

Sydney-2019